Súťaž

Najbližšie kurzy:


Visegrad Fund

Podmienky

Podmienky fotografickej súťaže „O najzaujímavejšiu rodinnú fotografiu“ organizovanej Akadémiou kreatívnej fotografie, s. r. o.

I.

 Organizátor

Organizátorom fotografickej súťaže „O najzaujímavejšiu rodinnú fotografiu“ (ďalej len „súťaž") je spoločnosť Akadémia Kreatívnej Fotografie, s.r.o., IČO: 45 919 984 (ďalej len „AKF“).

II.

Trvanie súťaže

2.1. Pridávanie fotografií do súťaže sa začína 29. januára 2012 a končí 1. marca 2012 o 24:00 CET.

2.2. Výsledky súťaže a výhercovia budú zverejnení na webovej stránke www.akf.sk/sutaz 6. marca 2012.

III.

Podmienky účasti

3.1. Súťažiacim môže byť len fyzická osoba.

3.2. Súťažiacim nemôže byť osoba, ktorá je s AKF v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom vzťahu, ktorého predmetom je poskytovanie služieb alebo tovarov za odplatu, ako ani osoba, ktorá je v niektorom z takýchto vzťahov k osobám, ktoré sa priamo podieľajú na príprave súťaže, spracovaní a vyhodnotení údajov na účely súťaže alebo určení výhercov súťaže; ak AKF zistí, že výherca súťaže je takouto osobou, jeho nárok na cenu zaniká, cena sa mu neodovzdá a ak už bola odovzdaná, je povinný ju vrátiť AKF a namiesto neho bude odovzdaná najbližšiemu ďalšiemu súťažiacemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

3.3. Každý súťažiaci je povinný na prihlásenie sa do súťaže vykonať registráciu na webovej stránke www.akf.sk/sutaz. Registráciou mu vzniká konto súťažiaceho, pod ktorým je počas súťaže na tejto webovej stránke identifikovaný a prezentovaný.

3.4. Jeden súťažiaci môže byť registrovaný najviac jedenkrát. Ak súťažiaci vykoná viac registrácií a vytvorí viac kont súťažiaceho, bude zo súťaže vyradený a všetky hlasy, ktoré z týchto kont udelil, budú stornované.

IV.

Pridávanie fotografií

4.1. Každý súťažiaci môže do súťaže pridať najviac päť fotografií.

4.2. Súťažiaci môže do súťaže pridať len tie fotografie, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
a) autorom pridanej fotografie je súťažiaci, ktorý fotografiu pridal,

b) fotografia pridaná do súťaže nesmie byť staršia ako tri roky, t. j. odo dňa vyhotovenia fotografie do dňa jej pridania do súťaže nesmie uplynúť viac ako 36 mesiacov; na účely kontroly splnenia tejto podmienky musí každá pridaná fotografia obsahovať v EXIF dátach údaj o čase vytvorenia,

c) fotografia nesmie byť počítačovo manipulovaná v zmysle montáže a koláže a tiež jedna pridaná fotografia nesmie pozostávať z dvoch alebo viacerých samostatných fotografií; bežné postprocesové úpravy, akými sú expozičné úpravy, doostrenie, orezanie a pod. sú prípustné, 
d) na účely pridania do súťaže bude fotografia vyhotovená vo formáte JPG, vo veľkosti súboru menej ako 1MB a s rozmermi dlhšej strany najmenej 1200 najviac 2000 obrazových bodov,

e) fotografia musí mať charakteristické znaky danej súťažnej témy, musí s ňou tematicky súvisieť,

f) pridaná fotografia existuje aj vo vyhotovení, ktoré je dostatočné na jej použitie formou tlače na formát najmenej A4 (ďalej len „originál fotografie“).

4.3. Súťažiaci nesmie pridávať do súťaže fotografiu, ktorej obsah alebo pridanie do súťaže sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrými mravmi; AKF si vyhradzuje právo takéto fotografie odstrániť, resp. pri opakovanom porušovaní tohto zákazu súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

4.4. Pridanie fotografie do súťaže vykoná súťažiaci nahraním fotografie na webovej stránke www.akf.sk/sutaz

4.5. Pridaním fotografií do súťaže sa súťažiaci zaväzuje na požiadanie AKF bezodplatne odovzdať AKF originál fotografie a zároveň k pridanej fotografii, ako aj k originálu fotografie dáva súťažiaci AKF bezodplatne nevýhradný súhlas, časovo a územne neobmedzený, na bezodplatné použitie každej fotografie, originálu fotografie alebo ich rozmnoženiny akýmkoľvek spôsobom podľa Autorského zákona, najmä ale nielen na

a) propagáciu súťaže a propagáciu marketingových aktivít súvisiacich so súťažou, ako aj v rámci materiálov, v ktorých bude súťaž prezentovaná,

b) verejné vystavenie na webovom sídle AKF alebo na inom webovom sídle, podľa rozhodnutia AKF,

c) na vyhotovenie rozmnoženiny na papierovom nosiči alebo inom nosiči a jej zverejnenie na výstavách alebo v tlači či v knihách, 

d) použitie na účely propagácie AKF, a to tak v elektronickej forme ako aj zachytenej na hmotnom nosiči.

4.6. Súťažiaci dáva pridaním fotografie do súťaže AKF bezodplatný súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie fotografie alebo originálu fotografie niektorým alebo všetkými spôsobmi podľa bodu 4.5.

4.7. AKF je povinná pri použití fotografie alebo originálu fotografie nezasahovať do jej obsahu a uvádzať meno a priezvisko alebo pseudonym autora, ako aj názov fotografie.

4.8. AKF má právo do vyhodnotenia súťaže nezaradiť fotografie, ktoré nespĺňajú podmienky podľa týchto podmienok súťaže, ako aj fotografie, pridané po uplynutí lehoty podľa čl. II bodu 2.1.

V.

Vyhodnotenie súťaže

5.1. Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené všetky fotografie, pridané súťažiacimi v súlade s týmito podmienkami súťaže.

5.2. Vyhodnotenie súťaže vykoná porota, zložená z lektorov AKF. Porota vyhodnotí pridané fotografie a určí tri umiestnenia (1. miesto, 2. miesto, 3. miesto), ako aj ďalších najmenej sedem miest v poradí, ktoré nezískavajú cenu.

5.3. Porota môže rozhodnúť, že niektoré umiestnenie nebude obsadené a rovnako, že niektoré umiestnenie bude obsadené viacerými súťažiacimi.

5.4. Súťažiaci, ktorých porota určila na niektoré z troch umiestnaní, získajú ceny, uvedené na webovej stránke www.akf.sk/sutaz/ceny, v časti „Ceny udelené porotou“.

5.5. Od začatia súťaže môžu súťažiaci, ktorí majú vytvorené konto, hlasovať kliknutím na odkaz „Páči sa mi“ za ktorúkoľvek fotografiu, pridanú do súťaže, pričom za každú fotografiu môžu takto hlasovať len raz. Tri fotografie, ktoré získajú najviac hlasov podľa prvej vety, budú zoradené v poradí od prvého do tretieho miesta a získajú ceny uvedené na webovej stránke www.akf.sk/sutaz/ceny, v časti „Ceny hlasujúcich za najviac „Páči sa mi“ hlasov“.

5.6. Po vyhodnotení súťaže AKF žrebom vyberie troch súťažiacich, ktorí hlasovali za fotografie kliknutím na odkaz „Páči sa mi“ a každý z nich získa tričká od portálu Ukulele.sk.

5.7. Súťažiacemu nevzniká nárok na cenu len samotnou účasťou v súťaži.
5.8. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť ani prenechať na udelenie inej osobe ako je súťažiaci, ktorý ich získal.

5. 9. Súťažiaci, ktorí získali niektorú z cien, budú o tejto skutočnosti informovaní formou e-mailu najneskôr do 3 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, spolu s uvedením miesta a spôsobu, akým si môžu vyzdvihnúť svoju cenu.

5.10. Ak nebude možné z akýkoľvek dôvodov doručiť alebo odovzdať cenu súťažiacemu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia podľa bodu 5.9., nárok na túto cenu zaniká.

VI.

Záverečné ustanovenia

6.1. Podmienky súťaže budú počas trvania súťaže dostupné na webovej stránke www.akf.sk/sutaz. AKF si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť podmienky súťaže a to predovšetkým, nie však výlučne, termín konania súťaže, t.j. začiatok a koniec súťaže. Všetky zmeny podmienok súťaže AKF zverejní na webovej stránke www.akf.sk/sutaz. Súťažiaci, ktorý konal v dobrej viere podľa podmienok súťaže pred ich zmenou, má zachované všetky práva, ktoré by mu podľa takýchto podmienok súťaže patrili.

6.2. Ak súťažiaci poruší podmienky súťaže, AKF môže rozhodnúť, že súťažiaci stráca nárok na cenu a bude zo súťaže vylúčený.

6.3. Ochranu osobných údajov súťažiacich a ich práv podľa Autorského zákona zabezpečí AKF. Súťažiaci dáva dobrovoľne súhlas AKF, aby ako prevádzkovateľ spracovávala osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol počas prihlasovania do súťaže, a to na účel zasielania ponúk služieb, poskytovaných AKF alebo zmluvným partnerom AKF, ako aj zasielania informácií o činnosti AKF, zmluvných partnerov AKF a iných informácií, súvisiacich s fotografovaním. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že osobné údaje v mene AKF ako prevádzkovateľa môžu spracúvať na vyššie uvedený účel aj iné právnické a fyzické osoby so sídlom v Slovenskej republike ako sprostredkovatelia. Tento súhlas udeľuje súťažiaci vedome, na dobu až do splnenia účelu spracovania osobných údajov, nie však na dobu kratšiu ako dobu, počas ktorej môže byť AKF povinný osobné údaje spracúvať podľa osobitných právnych predpisov a svoj súhlas až do splnenia účelu spracovania osobných údajov neodvolá.

6.4. Pridaním fotografie do súťaže súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže.

V Bratislave 28. januára 2012.